Over Ons

Multisectorale toezichthouder

Het Bureau Telecommunicatie en Post is een multi-sectorale zelfstandige toezichthouder en legt zich in die hoedanigheid toe op het monitoren van aanbieders en gebruikers van diensten en/of daaruit voorkomende producten in de telecommunicatie sector (vaste telefonie, mobiele telefonie en lange afstand telefonie); de omroepsector (radio- en tv); de postsector; de elektriciteitssector; de watersector en de brandstofsector. Door de zelfstandige status van het bureau is haar toegevoegde waarde als toezichthouder in deze markten drieledig, nl.:

  • voor de consument/burger middels het zorgdragen voor de kwaliteit van de dienstverlening en producten, betaalbare tarieven voor consumenten en het optreden tegen gevallen van overtredingen door de producenten en dienstverleners van door de overheid bepaalde sectorgebonden wetgeving, beleidsvoorschriften en richtlijnen.
  • voor de producent of leverancier van diensten en producten middels de rol van  toezichthouder in de verschillende sectoren en als sectordeskundige middels informatie- en adviesvoorziening en als specialist op het gebied van sectorgebonden beleid, wet-en regelgeving en de controle op de naleving hiervan.
  • voor de overheid middels het voorbereiden van beleid en wetgeving en fungeren als advieesorgaan in dit kader voor de overheid.

In de praktijk vertaalt de toezichthoudende bevoegdheid van het BT&P zich naar uiteenlopende werkzaamheden variërend van toezicht op de technische (kwaliteits)aspecten van producten en dienstverlening, de uitgifte van machtigingen en concessies op basis van bij wet gestelde voorwaarden, de toekenning en het beheer van frequenties en nummers, tot aan de totstandkoming van betaalbare tarieven.

Met haar kennis en bevoegdheid dient de BT&P organisatie tevens als catalysator voor de technologische- en economische ontwikkeling en groei van de diverse sectoren die de gemeenschap raken en waarover haar bevoegdheid strekt. Daarnaast draagt zij voor knelpunten die deze ontwikkeling en groei in de weg staan effectieve oplossingen aan en biedt zij ondersteuning bij het doorvoeren hiervan.


Meldingen en tips

Uw bijdrage is van onschatbare waarde voor het BT&P. Meld uw klacht aan, rapporteer uw bevindingen of stuur uw tips naar ons door. Informatie van burgers en eindgebruikers die binnenkomt over het functioneren van concessiehouders en machtiginghouders is zeer waardevol voor het BT&P in de uitoefening van haar toezicht. Ervaart u een storing, heeft u een klacht over een dienst of product, of heeft u informatie over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden, neem Contact met ons op via 463-1700 of meld dit aan via het Klachtenformulier, met een duidelijke vermelding van het onderwerp en de sector waarop uw klacht of melding betrekking heeft. Het BT&P schakelt haar expertise in om de kern van het probleem op te sporen en het te verhelpen binnen de kaders van haar bevoegdheid.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265