BES

Subsidieregeling Agentschap Telecom

Met een wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies is een eenmalige subsidieregeling geïntroduceerd ten behoeve van de verbetering van de telecommunicatievoorzieningen in Caribisch Nederland. De houders van een concessie voor de exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur kunnen vanaf 1 juli 2016 een subsidieaanvraag indienen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2016.

Aanvraag verlening subsidie
Concessiehouders kunnen zelf of in een samenwerkingsverband een subsidie aanvragen ter verbetering van de telecommunicatievoorzieningen in Caribisch Nederland via een aanvraagformulier.

De Minister kan een subsidie verstrekken aan een concessiehouder of een samenwerkingsverband van concessiehouders voor een project dat ten goede komt aan de eindgebruikers in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius of Saba en gericht is op het:

 • opwaarderen van een mobiel telecommunicatienetwerk naar een hogere technologische standaard;
 • verbeteren van de capaciteit van de telecommunicatie-infrastructuur;
 • verbeteren van robuustheid of redundantie van onderdelen van de telecommunicatie-infrastructuur om uitval te voorkomen;
 • realiseren van telecommunicatievoorzieningen ten behoeve van voorzieningen in het algemeen belang, waaronder in ieder geval gezondheidszorg en onderwijs.


Een aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

 1. gegevens over de aanvrager, waaronder het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, bedoeld in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer;
 2. gegevens over de contactpersoon bij de aanvrager, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;
 3. een projectplan;
 4. een projectbegroting;
 5. een financiële onderbouwing waaruit blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag niet in staat is het project zonder subsidie rendabel te maken.


Nadat een beschikking tot subsidieverlening is verstrekt, worden door de minister voorschotten verstrekt.  

Aanvraag vaststelling subsidie
Aan het einde van een subsidie- of kredietproject vindt een vaststelling van de subsidie plaats. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief vastgesteld. De subsidieontvanger moet hiervoor een aanvraagformulier opsturen uiterlijk binnen dertien weken na het tijdstip waarop het project moet zijn afgerond. De beschikking tot subsidievaststelling wordt vervolgens gegeven binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag of nadat deze termijn van dertien weken is verstreken en er geen aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen.

Bij de vaststelling legt u verantwoording af over:

 • De financiële situatie: vaststellen hoe hoog de subsidie definitief wordt en vervolgens verrekening met de voorschotten.
 • De subsidiabele activiteiten: is er gedaan waarvoor subsidie is verstrekt op basis van de subsidieregels?
 • Het resultaat: is bereikt wat de bedoeling was?


Een aanvraag voor de vaststelling van een subsidie bevat in elk geval:

 1. gegevens over de aanvrager, waaronder de naam van de aanvrager en het door de minister verstrekte referentienummer;
 2. de omvang van de vast te stellen subsidie;
 3. de kerngegevens voor de onderbouwing van de subsidievaststelling;
 4. de datum waarop met de uitvoering van de op grond van deze titel gesubsidieerde activiteiten is gestart.


Er geldt een subsidieplafond van € 1.700.000,-. De subsidie bedraagt verder ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 300.000,- per project.

De volledige regeling vind u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-21440.html

*) Hoofdstuk 12 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies is hierbij van toepassing.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265