Wereld Conferentie Radiocommunicatie 2015

In november 2015 vindt de Wereld Conferentie Radiocommunicatie 2015 (WRC-15) in Genève plaats. Deze conferentie die onderdeel uitmaakt van de ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) heeft als doel op efficiëntere wijze om te gaan met de beschikbare frequenties door te streven naar een harmonisatie van frequentiebanden, zowel in de regio als wereldwijd. Dit moet leiden tot het gemeenschappelijk gebruik van frequentiebanden door verschillende landen voor dezelfde doeleinden. Door zoveel mogelijk synchronisatie te bereiken op het gebruik van de frequentiebanden, moet de WRC-15 leiden tot het formuleren van duidelijke standpunten die bijdragen tot een heldere besluitvorming in het belang van alle marktpartijen

WRC voorbereidende CITEL bijeenkomste

CITEL, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, is de commissie die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van de landen uit Noord-, Midden-, Zuid Amerika, en de Caribische regio, die als lid daarbij aangesloten zijn. Een vergelijkbare organisatie die in dit kader de belangen van de Europese landen vertegenwoordigd is de “European Conference of Postal and Telecommunications Administrations” (CEPT). De belangenhartiging vanuit het oogpunt van CITEL is enerzijds gericht op het uitdiepen en afbakenen van de aandachtspunten op het gebied van frequentiebeleid, radiocommunicatie en omroep en anderzijds op het formuleren en uitwerken van regionale plannen ten behoeve van een geharmoniseerd gebruik van frequentiespectrum. Deze plannen worden vervolgens in breder verband voorgesteld en besproken tijdens de Wereld Conferentie Radiocommunicatie 2015(WRC-15). De vorige WRC vond plaats in 2012 waarbij door participerende organisaties met name de snel groeiende behoefte aan frequentiespectrum vanwege het toenemende mobiele dataverkeer werd onderkend.

Wereldwijd is de toegang tot breedband voor mobiele diensten en toepassingen van steeds groter belang geworden en speelt het zelfs een essentiële rol in de ontwikkeling van de wereldeconomie, werkgelegenheid en concurrentie. De toenemende vraag naar mobiele breedbanddiensten leidt tevens tot belangenverstrengeling tussen de verschillende aanbieders van diensten. Zo wordt geconstateerd dat de hieruit voortvloeiende frequentieschaarste ertoe leidt dat aanbieders van mobiele diensten steeds meer gebruik maken van frequenties in beginsel bestemd voor aanbieders van satellietdiensten en omroepdiensten.

Tijdens de CITEL-bijeenkomsten in februari en augustus 2015 zijn voorafgaand aan de WRC van aankomend november verschillende frequentiegerelateerde onderwerpen aan de kaak gesteld in het licht van de toenemende frequentiebehoefte en de maatregelen die in dit kader genomen moeten worden.
De inbreng van deelnemende regulerende organisaties, bedrijven en andere stakeholders aan deze bijeenkomsten, vanuit hun ervaringen met de frequentieschaarste, is cruciaal ter verkrijging van een helder beeld van de problematiek om vervolgens te komen tot standpunten die door meerdere CITEL-leden worden ondersteund.

Het BT&P volgt als toezichthouder op het gebied van telecommunicatie en vanuit haar frequentiebeheer- en frequentie-uitgiftebevoegdheid de ontwikkelingen op de voet aangezien deze tevens van invloed zijn op Curaçao en de BES eilanden. Bij zowel de CITEL-bijeenkomsten als de WRC 2015 zijn er afgevaardigden van het BT&P aanwezig.

ITU-R werkgroepen

Vooruitlopend op de WRC-15 conferentie worden er tijdens de CITEL-bijeenkomsten door speciaal hiervoor samengestelde specialistische werkgroepen diverse onderwerpen behandeld. De indeling van de werkgroepen is een representatieve weergave van de onderwerpen die tijdens de WRC-15 zullen worden besproken.

De voorbereidingen door bovengenoemde werkgroepen sluiten ook direct aan bij de ITU-R werkgroepen die zich bezighouden met het ontwikkelen van de technische bepalingen die nodig zijn bij het nemen van kritische beslissingen bij de Wereld Conferentie Radiocommunicatie. De ITU-R werkgroepen zijn te onderscheiden conform de volgende werkgebieden:

-          Spectrumbeheer

-          Radiogolf propagatie

-          Satellietdiensten

-          Aardse (terrestrische) diensten

-          Omroepdiensten

-          Wetenschappelijke diensten


WRC-15 agenda

De agenda voor de WRC-15 is reeds bepaald. De inhoud is in belangrijke mate gebaseerd op de resultaten en besluiten van de vorige WRC in 2012 en de in dat kader besproken voorstellen tijdens de CITEL, CEPT en andere relevante bijeenkomsten van stakeholders. De mate waarin de voorstellen worden ondersteund resulteert in meer draagvlak voor de realisatie.

Download de WRC-15 agenda ter inzage.

Nadere informatie over de CITEL-bijeenkomsten ter voorbereiding op de WRC-15 en andere besproken gerelateerde onderwerpen kunt vinden op de websites van CITEL, ITU en WRC-15.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265