Brandstoffen

Tariefregulering en -opbouw

Op basis van de door de regering van Curaçao goedgekeurde tariefrichtlijn adviseert het BT&P de regering van Curaçao maandelijks over de tarieven voor de gereguleerde brandstofproducten. Het gaat hierbij om de producten Mogas 95 (benzine), Low Sulpher Diesel (LSD), Liquified Petroleum Gas (LPG) en brandstoffen ten behoeve van Aqualectra. De tarieven worden vervolgens iedere maand door de verantwoordelijke Minister vastgesteld.

De tarieven voor de gereguleerde brandstofproducten zijn conform de tariefrichtlijn opgebouwd uit verschillende componenten.
Voor ieder van de componenten volgt hieronder een korte toelichting:

  • Aankooprijs: gewogen gemiddelde aankoopprijs van Curoil;
  • Importbelasting: importbelasting werd alleen op LSD geheven (thans 0%);
  • Marge Curoil: de groothandelsmarge per verkochte eenheid brandstof;
  • Accijnzen: de van overheidswege vastgestelde accijns (betreft uitsluitend Mogas 95);
  • Omzetbelasting: omzetbelasting van 6% voor groothandel en kleinhandel;
  • Overschot/tekort: deze post is een combinatie bestaande uit de recovery en de kwartaal correcties;
  • Kruissubsidie: eventueel toegepaste kruissubsidie;
  • Dealer marge: de kleinhandelsmarge per verkochte eenheid brandstof;
  • Eindgebruikerstarief: optelsom van de bovengenoemde posten.

Informatie over de meest actuele brandstoftarieven en de tariefontwikkeling sinds juli 2011 treft u aan onder Tarieven.

Iedere maand wordt de aankoopprijs voor de eerstvolgende maand bepaald aan de hand van inkoopfacturen van Curoil van de afgelopen maand, welke door Curoil aan het BT&P worden verstrekt. Er is daarmee sprake van een administratieve vertraging van circa twee maanden. Achteraf zal aan de hand van inkoopfacturen voor de maand waarin het tarief van toepassing was, blijken of het tarief te hoog (overschot voor Curoil) of te laag (tekort voor Curoil) was vastgesteld en wordt per kwartaal een negatieve of positieve correctie toegepast. Deze kwartaalcorrectie is onderdeel van de component ‘overschot/tekort’.

De component ‘overschot/tekort’ bestaat daarnaast ook uit een vrijwel constante “recovery”, die is bedoeld ter compensatie van Curoil voor onderdekking van kosten door het uitblijven van tijdige prijsaanpassingen gedurende het eerste half jaar van 2011. Deze “recovery” is ingegaan op 5 juli 2011 voor een periode van 60 maanden.

Voorts worden maandelijks door het BT&P de wereldhandelsprijzen voor zowel de geraffineerde brandstofproducten, zoals vastgesteld door de Platts, alsook voor aardolie (zie WTI notering op bijvoorbeeld www.eia.gov) bijgehouden. Aardolie is immers een essentiële grondstof voor het maken van diverse geraffineerde brandstofproducten. Hierdoor is er dus een relatie tussen de prijs voor aardolie en de prijs voor geraffineerde producten.

Alhoewel de ontwikkeling van de olieprijs een belangrijke factor is in de prijsontwikkeling van geraffineerde producten, is die ontwikkeling niet altijd gelijk. De geraffineerde
brandstofproducten kennen namelijk hun eigen prijsontwikkeling die wordt bepaald door de vraag naar en het aanbod van het betreffende geraffineerde brandstofproduct. Zo kan de prijsontwikkeling van het geraffineerde brandstofproduct dus afwijken van de prijsontwikkeling van aardolie.

De prijsontwikkeling van aardolie in relatie tot de ontwikkeling van de wereldhandelsprijs van het product Mogas 95 wordt hier geïllustreerd en daarnaast zijn ter vergelijking ook de gereguleerde aankoopprijs en de eindgebruikerstarieven voor Mogas 95 op Curaçao op een rij gezet.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265