Over Ons

Belang voor de gemeenschap

Een multi-sectorale toezichthouder als het BT&P houdt toezicht op aanbieders van producten en diensten die in diverse marktsectoren werkzaam zijn. Door het absorberen van kennis op diverse marktsectoren, is een multi-sectorale toezichthouder beter in staat om adequaat in te spelen op technologische en andere ontwikkelingen en uitdagingen in die sectoren. Daardoor kan zij in die sectoren een belangrijke speler zijn voor de overheid (i.c. de regelgever) en de consument (i.c. de eindgebruiker). Tevens elimineert de multi-sectorale toezichthouder de overlapping van toezicht bij operators met verschillende soorten concessies (zoals dat veelal het geval is in de telecommunicatiesector) en bevordert zij de consistentie in benadering en regelgeving bij het toezicht op verschillende markten die een ding gemeen hebben, namelijk dat het netwerksectoren zijn. In het geval van meerdere toezichthouders zou de overlapping en gebrek aan consistentie wellicht inefficiënt en zelfs problematisch kunnen zijn voor de operators, de overheid als regelgevende instantie en tenslotte voor de consument.

Uitgaande van de huidige taken van het BT&P als toezichthouder is de hoofddoelstelling van het BT&P het bevorderen van een doelmatige verzorging van het telecommunicatie- en postverkeer in het maatschappelijk en economisch belang, alsmede een doelmatige voorziening van water, elektriciteit en brandstoffen. Met andere woorden, het BT&P is er vanwege de overheid om een goede werking van de communicatie- en utiliteitssector te bevorderen. Op grond hiervan is het BT&P een multi-sectorale toezichthouder: zij houdt toezicht op diverse marktsectoren.

Om bovengenoemde hoofddoelstelling te realiseren zal het BT&P in de dagelijkse praktijk ook diverse neven doelstellingen (moeten) nastreven, zoals het voorkomen van storingen, het onderhouden van een infrastructuur van hoge kwaliteit, het garanderen van effectieve koppelingen tussen netwerken, non-discriminatie, efficiëntie en transparantie in tariefstelling, goede naleving van de concessievoorwaarden, het oplossen van geschillen waar die zich voordoen en het behartigen van de belangen van de eindgebruiker in algemene zin. Het BT&P stelt daarom publieke belangen veilig door uiteindelijk de goede werking van bovengenoemde marktsectoren na te streven. Dat doet zij door ondermeer:

 • het op grond van de wet, toezicht houden op de marktpartijen in de communicatie- en nutssector;
 • het ontwikkelen van beleidskaders en het implementeren van de door de regering vastgestelde beleidskaders;
 • het beslechten van geschillen tussen marktpartijen in de telecommunicatiesector;
 • het handhaven van belangrijke beginselen (zoals non-discriminatie, transparantie en kostenoriëntatie in de tariefstelling;
 • internationale vertegenwoordiging van het land;
 • het voorbereiden van concessies, vergunningen en machtigingen;
 • het technisch keuren en inspecteren van vaste telecommunicatie installaties;
 • het controleren van netwerken en het toelaten van randapparatuur;
 • het uitgeven en monitoren van frequenties;
 • het inspecteren van zendlocaties, het registreren van de gebruikte frequenties en het in kaart brengen van de locaties om verdere frequentiemetingen te vereenvoudigen en storingen te voorkomen;
 • het toekennen van frequenties voor mobiele telefonie, “repeater” en “trunking” inbegrepen, beperkte kuststations, “air to ground”, “point to multi point” (WIFI) verbindingen, microgolfverbinding, vaste en mobiele verbindingen voor zowel de televisie- als radio-omroep, omroepfrequenties en mobiele telefoonverbindingen zowel GSM900, GSM1800, CDMA en UMTS;
 • het overleggen met de aanvragers van microgolfverbindingen aangaande hun verbinding en de mogelijke frequenties die zij daarvoor kunnen gebruiken;
 • het bij de gebruikers controleren van de gebruikte frequenties, op afstand via de vast opgestelde monitoring station, bij p-t-p verbindingen (bijv. STL – omroep en micro wave) met mobiele apparatuur en zodanig omissies in eigen bestand en foutieve instellingen van de apparatuur bij de gebruiker tegen te gaan;
 • het assisteren van DROV met het toezicht op het mastenbeleid door het inspecteren van nieuw aan te leggen basisstations en adviseren aangaande deze locaties en hoogte van de masten die worden gebouwd;
 • het keuren en inspecteren van mobiele telecommunicatie installaties zoals draagbare radio’s en laagvermogen apparatuur die onder de regeling voor “short range devices” vallen en vrij van machtiging verhandeld kunnen worden;
 • het verlenen van bijstand aan concessie- en machtiginghouders in het verhelpen van storingen ten behoeve van het gebruik van frequenties door het publiek;
 • het afgeven van goedkeuringsbewijzen voor de omroep, mobilofoonsystemen scheepsstations;
 • het afnemen van maritieme radiocommunicatie examens;
 • het uitgeven en beheer van telefoonnummers;
 • het afhandelen van klachten van consumenten en geschillen tussen concessiehouders;
 • het stimuleren van voor de gemeenschap als geheel bestemde telecommunicatie projecten;
 • het handhaven van de telecommunicatie en postale voorschriften met betrekking tot de kwaliteit van de diensten;
 • het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening in de nutssectoren;
 • het toetsen van tariefstructuren en tariefaanpassingen voor telecommunicatie, water, elektriciteit, en brandstoffen aan de daaraan gestelde eisen ten aanzien van redelijkheid, billijkheid en efficiëntie.
 • het adviseren van de regering over al het vorengaande.

De advisering van de regering heeft betrekking op zowel algemene- als specifieke aspecten van marktordening en marktregulering van de sectoren waarin het BT&P werkzaam is. Tot de laatste categorie behoort bijvoorbeeld een advies over de hoogte van de tarieven en adviezen over de verlening van concessies, vergunningen en machtigingen en het frequentie- en nummerbeleid.

Tot slot levert het BT&P binnen het kader van haar sponsoring- en donatiebeleid ook een bijdrage aan sociale projecten binnen de gemeenschap. Het BT&P concentreert haar sponsor- en donatiebeleid echter in het bijzonder op projecten en sporten die gericht zijn op de gezonde ontwikkeling van de Curaçaose jeugd.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265