Elektriciteit

Taakbeschrijving

Het energiebeleid voor Curaçao kent vier speerpunten, namelijk:

 

 • een transparant en stabiel systeem voor het bepalen van de binnenlandse energieprijzen;
 • vertrouwenwekkende en doelmatige beheers- en sturingsmechanismen inzake de publieke en private taken in de energiesector;
 • een energievoorziening die zo veel mogelijk gebruik maakt van de duurzame energiebronnen die het land zelf beschikbaar heeft en
 • een drastische vermindering van het energieverbruik per capita (i.c. energiebesparing).

Een door de regering vastgestelde beleid- en toezichtkader voor de regulering van de elektriciteitsvoorziening geeft nadere uitwerking aan de speerpunten van het energiebeleid.
De regulering van de elektriciteitsmarkt is, met uitzondering van specifieke accenten als gevolg van het verschil in soort product, qua opzet niet significant verschillend van andere utiliteitssectoren met een zware infrastructuur of transport- en distributienetwerk, zoals drinkwater, brandstoffen en telecommunicatie. In vakjargon worden genoemde sectoren getypeerd als “networkindustries”. Wat deze sectoren gemeen hebben is een technisch netwerk om de producten en diensten bij de eindgebruiker te leveren.

Op Curaçao zijn er een aantal elektriciteitsproducenten (waaronder AqualectraProduction en enkele producenten van duurzame energie), maar is door de overheid slechts een bedrijf aangewezen als het netwerk- en distributiebedrijf voor het gehele eiland, namelijk Aqualectra Distribution. Het netwerkbedrijf beheert het gehele elektriciteitsnetwerk, terwijl het distributiebedrijf zorg draagt voor levering van elektriciteit aan het publiek. Gezamenlijk vormen de elektriciteitsproducenten, het netwerkbedrijf en het distributiebedrijf de elektriciteitsbedrijven waarop toezicht wordt uitgeoefend door het Bureau.

Het door het Bureau op de elektriciteitsbedrijven uitgevoerde toezicht heeft voornamelijk de volgende algemene doelstellingen:

 • adequaatheid van de dienstverlening aan het publiek, waaronder gegarandeerde leveringen van elektriciteit van een goede kwaliteit;
 • totstandkoming van efficiënte tarieven;
 • het door het distributiebedrijf hanteren van algemene en leveringsvoorwaarden die niet in strijd zijn met het belang van eindgebruikers (consumentenbescherming).

Het toezicht op de elektriciteitsbedrijven is er dus concreet op gericht om genoemde bedrijven (als energieleveranciers) zo transparant en efficiënt mogelijk te laten functioneren en de consumentenbelangen te waarborgen.

De bestaande wetgeving voor het toezicht op elektriciteitsbedrijven is in twee categorieën onder te verdelen, te weten:

 1. de Landsverordening elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 64), zijnde de landsverordening regelende de productie en distributie van elektriciteitmet het oog op levering aan derden en
 2. de Prijzenverordening (P.B. 1961, no. 117), zijnde de landsverordening met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor (ondermeer) elektriciteit.

Concreet heeft het Bureau de volgende taken bij het uitoefenen van het toezicht op elektriciteitsbedrijven:

 • het ontwikkelen van een beleid- en reguleringskader betreffende de productie en distributie van elektriciteit;
 • het adviseren over het uitvoeren van het vastgesteld beleid en het reguleringskader;
 • het adviseren met betrekking tot tariefstructuren en voorwaarden voor de productie en distributie van elektriciteit;
 • het adviseren met betrekking tot het vaststellen van richtlijnen voor aansluittarieven, leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor elektriciteit;
 • het adviseren met betrekking tot het vaststellen van kwaliteitsrichtlijnen voor het productie- en distributieproces van elektriciteit;
 • het adviseren over de naleving van de kwaliteitscriteria door concessiehoudersteneinde de efficiëntie en transparantie van de bedrijfsvoering te verhogen en consumenten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
 • het adviseren bij het in behandeling nemen van verzoeken tot wijziging van de tariefstructuren, algemene leveringsvoorwaarden, aansluittarieven, leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor elektriciteit;
 • het adviseren over de naleving van de wettelijke bepalingen en de voorwaarden waaronder prijsbeschikkingen worden gegeven;
 • het zorgdragen voor het registreren en in kaart brengen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van het netwerkbedrijf en
 • het volgen van de ontwikkelingen op lokaal en internationaal niveau op de markten van de productie en distributie van elektriciteit (en aanverwante markten, zoals voor brandstoffen).

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265