Brandstoffen

Taakbeschrijving

Het energiebeleid voor Curaçao kent vier speerpunten, namelijk:

 

 • een transparant en stabiel systeem voor het bepalen van de binnenlandse energieprijzen;
 • vertrouwenwekkende en doelmatige beheers- en sturingsmechanismen inzake de publieke en private taken in de energiesector;
 • een energievoorziening die zo veel mogelijk gebruik maakt van de duurzame energiebronnen die het land zelf beschikbaar heeft en
 • een drastische vermindering van het energieverbruik per capita (i.c. energiebesparing).

Een door de regering vastgestelde beleid- en toezichtkader voor de regulering van de brandstofvoorziening geeft nadere uitwerking aan de speerpunten van het energiebeleid.
De regulering van de brandstofvoorziening is, met uitzondering van specifieke accenten als gevolg van het verschil in soort product, qua opzet niet significant verschillend van andere utiliteitssectoren met een zware infrastructuur of transport- en distributienetwerk, zoals elektriciteit, drinkwater en telecommunicatie. In vakjargon worden genoemde sectoren getypeerd als “networkindustries”. Wat deze sectoren gemeen hebben is een technisch netwerk om de producten en diensten bij de eindgebruiker te leveren.

Op Curaçao is door de overheid slechts een bedrijf aangewezen als centrale brandstofleverancier voor het eiland, namelijk Curoil N.V. Deze centrale brandstoffenleverancier levert diverse soorten brandstoffen aan het publiek, hetzij direct (bijvoorbeeld grote flessen gas), hetzij via pompstations (benzine, kleine gasflessen en overige brandstofproducten). Deze pompstations zijn zowel eigen pompstations van de centrale brandstofleverancier als pompstations van derden. De pompstations van derden zijn verenigd in twee representatieve organisaties, namelijk COPDA en ASOGAS.

Gezamenlijk vormen de centrale brandstofleverancier en de pomphouders de brandstofleveranciers. Het door het Bureau op de brandstofleveranciers uitgevoerde toezicht heeft voornamelijk de volgende algemene doelstellingen:

 • adequaatheid van de dienstverlening aan het publiek, waaronder gegarandeerde leveringen en leveringen van de juiste kwaliteit en
 • totstandkoming van efficiënte tarieven.

Het toezicht op de brandstofleveranciers is er dus concreet op gericht om genoemde bedrijven (als energieleveranciers) zo transparant en efficiënt mogelijk te laten functioneren en de consumentenbelangen te waarborgen. Aan het toezicht wordt voornamelijk vorm gegeven middels de Prijzenverordening (P.B. 1961, no. 117), zijnde de landsverordening met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor (ondermeer) brandstoffen en voorwaarden waaronder prijzenbeschikkingen worden gegeven door de overheid.

Concreet heeft het Bureau de volgende taken bij het uitoefenen van het toezicht op brandstofleveranciers:

 • het ontwikkelen van een beleid- en reguleringskader betreffende de distributie van brandstoffen;
 • het adviseren over het uitvoeren van het vastgesteld beleid en het reguleringskader;
 • het adviseren met betrekking tot tariefstructuren en voorwaarden voor de distributie van brandstoffen;
 • het adviseren met betrekking tot het vaststellen van richtlijnen voor aansluittarieven, leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor gasaansluitingen;
 • het adviseren met betrekking tot het vaststellen van kwaliteitsrichtlijnen voor het distributieproces van brandstoffen;
 • het adviseren over de naleving van de kwaliteitscriteria door de brandstofleveranciersteneinde de efficiëntie en transparantie van de bedrijfsvoering te verhogen en consumenten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
 • het adviseren bij het in behandeling nemen van verzoeken tot wijziging van de tariefstructuren, algemene leveringsvoorwaarden, aansluittarieven, leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor brandstoffen;
 • het adviseren over de naleving van de wettelijke bepalingen en de voorwaarden waaronder prijsbeschikkingen worden gegeven;
 • het zorgdragen voor het registreren en in kaart brengen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van het centrale distributiebedrijf en
 • het volgen van de ontwikkelingen op lokaal en internationaal niveau op de markten van de productie en distributie van brandstoffen.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265