Water

Wetgeving

De bestaande wetgeving voor de productie en distributie van drinkwater bestaat uit de volgende verordeningen, te weten:

  1. de landsverordening met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater voor het publiek en het landsbesluit met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater en
  2. de Prijzenverordening, zijnde de landsverordening met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor (ondermeer) drinkwater.

Het belangrijkste onderdeel van het bestaande wettelijk kader met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater voor het publiek is de Landsverordening Drinkwater (P.B. 2006, no. 37). Deze verordening heeft als uitgangspunt het belang van de volksgezondheid. Bijgevolg heeft het toezicht zoals in die verordeningen geregeld primair een volksgezondheid karakter. Dit betekent dat in dit geval in beginsel de kwaliteit van het drinkwater als een product voor menselijke consumptie voorop staat. Met het operationele toezicht op de kwaliteit van het drinkwater zijn de gezondheidszorgautoriteiten belast (i.c. de Inspectie voor Gezondheid, Natuur en Milieu), onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Gezondheid, Natuur en Milieu.

Daarnaast verschaft de landsverordering drinkwater voor wat betreft het toezicht op concessiehouders, dat wil zeggen het toezicht op de producenten en distributeurs van drinkwater, als relevant beginsel ook een tweede uitgangspunt, namelijk: een doelmatige drinkwatervoorziening. Een doelmatige drinkwatervoorziening betekent in feite een efficiënt opererende drinkwatervoorziening. Een en ander moet dus tegen zo min mogelijke kosten geschieden.

Daarom wordt door het BT&P, namens de regering, economisch toezicht uitgeoefend op de levering van drinkwater aan het publiek. Economisch toezicht concentreert zich in het bijzonder op de betaalbaarheid van de drinkwatertarieven voor de gemeenschap. In dat geval is de Prijzenverordening bepalend. De Prijzenverordening maakt het mogelijk dat de regering van Curaçao in de prijsvorming van goederen en diensten, en dus ook in de totstandkoming van drinkwatertarieven, kan ingrijpen door het stellen van minimum- of maximumprijzen. In dit geval zal het in beginsel gaan om maximumprijzen.

 

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265