Water

Taakbeschrijving

Het energiebeleid voor Curaçao kent vier speerpunten, namelijk:

 • een transparant en stabiel systeem voor het bepalen van de binnenlandse energieprijzen;
 • vertrouwenwekkende en doelmatige beheers- en sturingsmechanismen inzake de publieke en private taken in de energiesector;
 • een energievoorziening die zo veel mogelijk gebruik maakt van de duurzame energiebronnen die het land zelf beschikbaar heeft en
 • een drastische vermindering van het energieverbruik per capita (i.c. energiebesparing).

Een door de regering vastgestelde beleid- en toezichtkader voor de regulering van de drinkwatervoorziening geeft nadere uitwerking aan de speerpunten van het energiebeleid.
De regulering van de drinkwatervoorziening op het eiland is, met uitzondering van specifieke accenten als gevolg van het verschil in soort product, qua opzet niet significant verschillend van andere utiliteitssectoren met een zware infrastructuur of transport- en distributienetwerk, zoals elektriciteit,brandstoffen en telecommunicatie. In vakjargon worden genoemde sectoren getypeerd als “networkindustries”. Wat deze sectoren gemeen hebben is een technisch netwerk om de producten en diensten bij de eindgebruiker te leveren.

Op Curaçao zijn er een aantal drinkwaterproducenten (waaronder AqualectraProduction en Aqua Design die aan AqualectraProduction levert), maar is door de overheid slechts een bedrijf aangewezen als het netwerk- en distributiebedrijf voor het gehele eiland, namelijk Aqualectra Distribution. Het netwerkbedrijf beheert het gehele drinkwaternetwerk, terwijl het distributiebedrijf zorg draagt voor levering van drinkwater aan het publiek. Gezamenlijk vormen de drinkwaterproducenten, het netwerkbedrijf en het distributiebedrijf de drinkwaterbedrijven waarop toezicht wordt uitgeoefend door het Bureau.

Het toezicht op de gezondheidsaspecten van de productie en distributie van drinkwater, in het bijzonder op de kwaliteit van het drinkwater, haar productie en distributie via geleidingen, is de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor Gezondheid, Mens en Natuur.

Het door het Bureau op drinkwaterbedrijven uitgevoerde toezicht met betrekking tot de doelmatigheidsaspecten van de drinkwatervoorziening heeft voornamelijk de volgende algemene doelstellingen:

 • adequaatheid van de dienstverlening aan het publiek, waarondergegarandeerde leveringen;
 • totstandkoming van efficiënte tarieven;
 • het door het netwerkbedrijf hanteren van algemene en leveringsvoorwaarden die niet in strijd zijn met het belang van eindgebruikers (consumentenbescherming).

Het toezicht op drinkwaterbedrijven is er dus concreet op gericht om genoemde bedrijven zo transparant en efficiënt mogelijk te laten functioneren en de consumentenbelangen te waarborgen.

De bestaande wetgeving is grofweg in drie categorieën onder te verdelen, te weten:de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334);

 1. de Landsverordening Drinkwater (P.B. 2006, no. 37), zijnde de landsverordening met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater voor het publiek;
 2. het Landsbesluit kwaliteit drinkwater (P.B. 2006. No 72), zijnde het landsbesluit met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater en
 3. de Prijzenverordening (P.B. 1961, no. 117), zijnde de landsverordening met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor (ondermeer) drinkwater.

Concreet heeft het Bureau de volgende taken bij het uitoefenen van het toezicht op drinkwaterbedrijven:het ontwikkelen van beleid- en reguleringskader betreffende de doelmatigheidsaspecten van de productie en distributie van drinkwater;

 • het adviseren over het uitvoeren van het vastgesteld beleid- en reguleringskaderbetreffende de doelmatigheidsaspecten van de productie en distributie van drinkwater;
 • het adviseren met betrekking tot tariefstructuren en voorwaarden voor de productie en distributie van drinkwater;
 • het adviseren met betrekking tot het vaststellen van richtlijnen voor aansluittarieven, leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor drinkwater;
 • het adviseren met betrekking tot het vaststellen van kwaliteitsrichtlijnen voor het productie- en distributieproces van drinkwater;
 • het adviseren over de naleving van de kwaliteitscriteria door concessiehoudersteneinde de efficiëntie en transparantie van de bedrijfsvoering te verhogen en consumenten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
 • het adviseren bij het in behandeling nemen van verzoeken tot wijziging van de tariefstructuren, algemene leveringsvoorwaarden, aansluittarieven, leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor drinkwater;
 • het adviseren over de naleving van de wettelijke bepalingen en de voorwaarden waaronder prijsbeschikkingen worden gegeven;
 • het zorgdragen voor het registreren en in kaart brengen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van het netwerkbedrijf en
 • het volgen van de ontwikkelingen op lokaal en internationaal niveau op de markten van de productie en distributie van drinkwater (en aanverwante markten, zoals voor elektriciteit en brandstoffen).

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265