Telecommunicatie

Wetgeving

Het toezicht op de telecommunicatiesector is door de wetgever formeel verankerd in de Landsverordening Telecommunicatievoorzieningen, kortweg de Telecommunicatie-verordening(P.B. 1995, no. 196). De Telecommunicatie verordening vereist (voor anderen dan het Land) in beginsel een concessie voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van een telecommunicatie-infrastructuur. Bedoelde concessie wordt steeds aan voorwaarden verbonden. Bij elke concessie hoort tevens de toekenning van de nodige radiofrequenties welke nodig zijn voor het gebruik van de concessie. Slechts degenen die telecommunicatie-inrichtingen van bijzondere aard of beperkte omvang aanleggen zijn uitgezonderd van het concessievereiste.

Voor het aanleggen, gebruiken, instandhouden of (doen) exploiteren van een radio-elektrische zendinrichting, een draadomroepinrichting of een kabelinrichting door niet-concessiehouders is (met uitzondering van opsporingsdiensten) een machtigingvan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning nodig. Degene die reeds in het bezit is van een machtiging als hiervoor bedoeld kan in aanmerking komen voor een televisievergunning als bedoeld in de Televisielandsverordening (P.B. 1971, no. 33).

Voor de concessies en machtigingen bestaan vergoedingen die aan de overheid moeten worden betaald, evenals vergoedingen voor de kosten in verband met diverse keuringen, de toelating van randapparatuur en behandeling van klachten over storingen.

Het is tot slot voor een ieder verboden om radio-elektrische zend- of ontvanginrichtingen te verkopen of te verhuren aan (rechts)personen die geen machtiging van bovengenoemde Minister bezitten.

WetgevingPDF
PB 2015, No. 3 PDF
P.B. 2011, no. 37 PDF
Staten van NA Zitting 2000-2001 Memorie van toelichting No 3 PDF
Landsbesluit draadomroep- en kabelinrichtingen (PB 1998, No. 20)
PDF
Landsbesluit radio-elektrische inrichtingen(PB 1998, No.18 )
PDF
Landsbesluit randapparatuur (PB 1995, No. 224)
PDF
Landsbesluit geschillenbeslechting concessiehouders (PB 1995, N0. 221)
PDF
Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten (PB 1995, No. 220)
PDF
(PB 1994, no.45) PB 1995, No. 196
PDF
Tekts van de Landsverordering PDF

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265