Post

Taakbeschrijving

De postale marktsector bestaat uit het officiële postbedrijf (die het beheer heeft van de postkantoren), in casu de houder van de postconcessie, en een aantal koeriersdiensten. In de postale sector zijn er juridisch gezien dus twee soorten activiteiten waarmee het Bureau rekening moet houden, namelijk de activiteiten van de postconcessiehouder en die van koeriers. Het wettelijk kader voor beide activiteiten bestaat uit:

 • de Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no. 319, hierna: de Postlandsverordening) en de uitvoeringsregelingen daarvan en
 • het Concessiebesluit van het officiële postbedrijf.

Het postbedrijf heeft voor wat betreft de zogenaamde “opgedragen diensten” een wettelijk monopolie, omdat de Postlandsverordening anderen verbiedt op de lokale markt genoemde diensten tegen een vergoeding aan het publiek aan te bieden.

Koeriers zijn toegestaan slechts brieven onder de 2.000 gram te vervoeren, mits zij aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

Ad 1) toezicht op het postbedrijf

Het toezicht op de postale sector is formeel verankerd in de Postlandsverordening en voor het officiële postbedrijf verder uitgewerkt in het concessielandsbesluit. Het doel van de postlandsverordening is het waarborgen van een goede dienstverlening aan het publiek ter zake van het vervoer van postzendingen in het binnenland, alsmede van en naar het buitenland (daaronder begrepen Nederland en Aruba). Op grond van de Postlandsverordening wordt in beginsel een concessie vereist voor het uitvoeren van enkele “opgedragen diensten”. Deze opgedragen diensten zijn:

 1. het tegen vergoeding vervoeren van brieven die elk onder de 2.000 gram wegen, behoudens in het geval van een geregistreerde koerier (welke aan zekere voorwaarden moeten voldoen) of een ontheffing;
 2. het aan of op de openbare weg plaatsen van voor het publiek bestemde brieven- of postbussen en
 3. het uitgeven van postzegels en postzegelafdrukken met daarop de afbeelding van de Koning of de vermelding ‘Curaçao’.

Het toezicht van het Bureau op de postale sector is voornamelijk gericht op de toetsing van de naleving van de wettelijke eisen en concessievoorwaarden (voor het postbedrijf). De toezichtwerkzaamheden van het Bureau hebben in het bijzonder betrekking op de volgende aspecten van het vervoer van postzendingen door het postbedrijf, koeriers en anderen met ontheffing:

 1. het uitoefenen van toezicht op de naleving van de concessievoorwaarden door het postbedrijf en het adviseren bij het geven van een aanwijzing aan het postbedrijf voor het niet-nakomen van de verplichtingen;
 2. het adviseren bij het geven van voorschriften aan het postbedrijf;
 3. het adviseren bij het stellen van regels voor brievenbussen;
 4. het uitoefenen van toezicht op de naleving van het verbod op de aanbieding van de opgedragen diensten anders dan met concessie;
 5. het registreren van koeriers en het adviseren bij het vaststellen van het (minimum) tarief voor vrij vervoer van brieven door koeriers;
 6. het adviseren bij het verlenen van ontheffing op het verbod op de aanbieding van de opgedragen diensten anders dan met concessie en het adviseren bij het vaststellen van een vergoeding voor ontheffingen;
 7. het optreden als ambtenaren belast met het doen van nalevingonderzoeken bij geregistreerde koeriers;
 8. het adviseren bij het opleggen van boetes;
 9. het adviseren bij de aanwijzing van personen belast met de opsporing van strafbare feiten en
 10. het adviseren bij de aanwijzing van bijzondere omstandigheden in verband met de handhaving van de internationale rechtsorde c.q. in verband met de internationale betrekkingen en de verzending van poststukken van en naar het buitenland.

Ad 2) toezicht op koeriers

Op Curaçao zijn een twintigtal koeriersdiensten werkzaam, welke op grond van een uitvoeringsregeling van de Postlandsverordening door het Bureau sinds 2005 worden geregistreerd. Het koeriersregister laat zien dat de grote internationale koeriers, zoals UPS, DHL en FEDEX, ook op het eiland werkzaam zijn. De koeriersmarkt is in tegenstelling tot de markt voor opgedragen (postale) diensten een markt waar meerdere spelers met elkaar concurreren bij de aanbieding van het vervoer van exprespostzendingen.

Onder bepaalde omstandigheden kan worden afgeweken van het in de postlandsverordening opgenomen vervoersverbod. Dat is voornamelijk het geval bij snelpostvervoerders(de zogenaamde “geregistreerde vervoerders”), welke aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het vervoersverbod is namelijk niet van toepassing op brieven onder de 2.000 gram die in belangrijke mate sneller, te allen tijde lokaliseerbaar en boven een minimum vastgesteld tarief door een (door het Bureau) geregistreerde vervoerder worden vervoerd. Vanwege het karakter van de te vervoeren post, namelijk snelpost, wordt in dit verband onder vervoerder verstaan een zogenaamde “koerier”.

Naast het hierboven gestelde behoren op grond van de Postlandsverordening tevens de volgende aspecten tot het koeriersregime:

 • de geregistreerde koerier is verplicht aan door de minister aangewezen ambtenaren alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Postlandsverordening inzake de activiteiten van koeriers;
 • de geregistreerde koerier is verplicht jaarlijks een door de minister te bepalen vergoeding te betalen. De vergoeding is gesteld op NAF. 2.500 per jaar ingevolge de hieronder genoemde beschikking.

Alle koeriers hebben dus een registratieplicht. Ingevolge de Ministeriële Beschikking registratie koeriersdiensten moeten koeriers een verzoek tot registratie bij het Bureau indienen met gebruikmaking van een speciaal daarvoor in de beschikking opgenomen formulier. Van de registratie wordt door het Bureau een verklaring afgegeven volgens een bepaald in de beschikking opgenomen model.

Na de registratie zijn alle geregistreerde koeriers jaarlijks gehouden hun tarievenlijst uiterlijk per 31 maart bij het Bureau in te dienen en, indien daarin wijzigingen zijn opgetreden, hun geregistreerde gegevens bij te werken. Voor wat betreft de tarieven moeten deze voldoen aan de tarieven zoals opgenomen in het Landsbesluit minimumtarieven koeriersdiensten.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265